YURTDIŞI PAKET TUR KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARAFLARI
İş bu sözleşme merkezi Saraçoğlu Cad. No:11 35750 Ödemiş / İZMİR adresinde bulunan ve 0 (232) 545 24 26 no.lu irtibat numarasına sahip Boyacıoğlu Turizm Tic.Ltd.Şti. ile sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) arasında akit olunmuştur.

SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusunu, sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan”ön bilgilendirme  broşürü-tur programı” ve “yurtdışı kayıt formunda” belirtilen hizmetlerin Boyacıoğlu Turizm tarafından aşağıda ismi ve imzası bulunan kişi/kişiler veya bu kişinin adına tur satın aldığı kişiye/kişilere sunulmasıdır.

I-ÖDEMELER
Tüketici işbu sözleşme imzalandığı anda sözleşmeye konu paket tur bedelini Boyacıoğlu Turizm’e ödemekle yükümlüdür. Ödeme yükümlülüğü mesafeli satış sözleşmelerinde , 14 günlük cayma hakkı süresinin sona erdiği tarihte, taksitle satış sözleşmelerinde 7 günlük cayma hakkı süresinin sona erdiği tarihte başlar. Tüketicinin talebi ve Boyacıoğlu Turizm’in kabulü üzerine taksitle ödeme konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, ödenecek taksit tutarı yıllık yasal faiz oranı işletilerek hesaplanacak olup, bunların da süresinde ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme faizi oranı yıllık yasal faiz oranına %25 eklenerek bulunacak oran olacaktır. Gerek taksitle yapılan ödemelerde gerekse kredi kartı ile taksitli ya da peşin ödemelerde, turun başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar tur bedelinin tamamı Boyacıoğlu Turizm’e ödenmiş olmalıdır. Aksi halde Boyacıoğlu Turizm sözleşmenin feshi ya da alacağın faizi ile tahsili konusunda seçimlik hakka sahiptir.Bu sözleşmede ve eklerinde belirlenen günlerde ödeme yapılmaması halinde Boyacıoğlu Turizm’in alacağı, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın muaccel olur.  Ödenmesi gereken toplam tur bedelinin %70’inin ödenmemesi durumunda acentanın vize işlemlerine başlama yükümlülüğü yoktur.

II- FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Boyacıoğlu Turizm herhangi bir nedene bağlı kalmaksızın satılan turun fiyatını değiştiremez. Ancak liman, hava alanı iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmayacaktır. Boyacıoğlu Turizm paket turun hareket tarihinden önce meydana gelen söz konusu fiyat artışını tüketiciye derhal bildirmek zorundadır. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır ya da değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça gösteren ek sözleşmeyi kabul eder. Tüketici sözleşmeden bu nedenle döndüğü takdirde, Boyacıoğlu Turizm’in kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi durumunda eşdeğer bir paket alabilir yada 10 gün içerisinde ödemiş olduğu tüm bedeli (vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç) geri alarak sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir.

III- SÖZLEŞME DEVRİ
Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce Boyacıoğlu Turizm’e niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından sözleşmede geçen ya da seyahat sırasında gerekli ve geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu devir eden ve devir alan şahıslar Boyacıoğlu Turizm’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

IV-BOYACIOĞLU TURİZM’İN SÖZLEŞMEYİ FESH ETMESİ
Boyacıoğlu Turizm herhangi bir sebebe dayanmadan sözleşmeyi fesh etmesi durumunda tüketici uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca Boyacıoğlu Turizm, tüketicinin o güne kadar yapmış olduğu tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri tüketiciye iade edecektir. Kayıt edilen tüketici sayısının paket turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması haklı fesih sebebidir. Böyle bir durumda veya turun mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması durumunda Boyacıoğlu Turizm paket tura ait sözleşmeyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

V-SORUMLULUK
Boyacıoğlu Turizm bu sözleşmeden doğan hükümlülüklerini gereği gibi ifa edilmemesinden sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi tüketiciden veya mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa Boyacıoğlu Turizm sorumlu değildir. Paket tur esnasında Boyacıoğlu Turizm’İn sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden birini veya birkaçını sağlayamayacağının anlaşılması durumunda Boyacıoğlu Turizmpaket turun devam etmesi için tüketiciye ilave masraf gerektirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yaparak sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Bu durumda tüketicinin tazmin hakkı doğmaz. Ancak söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değil ise ya da bunlar haklı nedenlerle tüketici tarafından kabul edilmez ise ikame servisler kullanılmadan Boyacıoğlu Turizml tüketiciyi varış yerine veya tüketicinin kabul edeceği bir başka dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğer ulaşım imkanı sağlar.

VI- BİLDİRİM
Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Boyacıoğlu Turizm’E bildirmek durumundadır. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır.

VII-İPTAL, VAZGEÇME VE DEĞİŞİKLİKLER
Tüketici 6502 sayılı Tüketici Kanunu ve ilgili yasalarda belirtilen sebeplerin (mücbir sebepler dahil) dışında herhangi bir nedenle Boyacıoğlu Turizm’dEn satın almış olduğu ürünü iptal ettirmek istediği takdirde aşağıdaki iptal şartları uygulanacaktır.
1-
A- Tüketici, gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda toplam tur bedelinin % 50’si tüketiciden tahsil edilir. Tüketici tur bedelinin tamamını ödemişse bu bedelin %50’si tüketiciye iade edilir. Son 30 gün içindeki iptallerde iade söz konusu değildir.
B- Tüketici, indirimli satış döneminde (erken rezervasyon döneminde) satın almış olduğu üründen (mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla) mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple vazgeçemez.  Bu durumda gezi bedelinin tamamını cayma tazminatı olarak Boyacıoğlu Turizm’E ödemeyi kabul ve taahhüt eder veya III. Maddede belirtilen sözleşme devri hakkını kullanır.
2-Boyacıoğlu Turizm, gezi kapsamındaki otel standartlarını (Oteller ile ilgili olarak taahhüt edilen standartlar o ülkenin standartlarıdır), ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını herhangi bir eksiltme yapmadan tüketiciye tur öncesinde veya tur sırasında bizzat bildirerek değiştirebilir. Tüketici, tur öncesi yapılan değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler mücbir sebeplerle yapılmışsa bu madde hükmü geçerli olmayacaktır. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

VIII-MÜCBİR SEBEPLER
Olumsuz hava koşulları, yol engeli, deprem, sel, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, karantina, öngörülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri, Boyacıoğlu Turizm’dEn kaynaklanmayan ancak gezinin yapılmasını imkansız ya da yararsız hale getiren vs sebepler gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Turun mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması durumunda Boyacıoğlu Turizm paket tura ait sözleşmeyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazmin hakkı doğmaz. Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi tüketicinin kusuruna veya mücbir sebebe dayanıyorsa seyahat acentası sorumlu tutulamaz.

IX- GENEL HÜKÜMLER
1- Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. 15 kg kapasitesini aşan tüketici fazla bagaja istinaden havayolu firmasının belirlediği tarife üzerinden fazla bagaj bedelini uçuş öncesinde kendisi ödeyecektir. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu tüketicilere aittir. Bagaj ağırlıkları ve muhteviyatları konusunda ülkelerin ve havayolu firmalarının aldıkları tedbirler ve önlemler farklılık gösterebilmektedir. Tüketici bu uygulamaları kabul etmek durumundadır. Bu konuda yaşanacak sorunlarda tüketicinin tazmin hakkı yoktur.
2- Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acentalar belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeni ile Boyacıoğlu Turizm’dEn hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.
3- Yasa gereği tüm konaklama yerlerine kimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine yurtdışında pasaport yurt içinde nüfus cüzdanı ibraz etmeyen tüketiciler konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durumda sorumluluk Boyacıoğlu Turizm’E ait değildir.

4-Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması Boyacıoğlu Turizm’in sorumluluğunda değildir.

X-UÇAKLA ULAŞIM SORUMLULUKLARI
1- Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile Boyacıoğlu Turizmsorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Müşteri turun başlangıç saatinde havaalanında olmalı, uçağın kalkış saatinde uçakta yerini almalıdır. Aksi taktirde kendisine ücret vs hiçbir ödeme iade edilmeyeceği gibi, ödenmemiş bakiye varsa tahsil edilecektir.
2- Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.
3- Boyacıoğlu Turizm havayolu ile tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Tüketiciler saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki Boyacıoğlu Turizm bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.
4-Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Boyacıoğlu Turizm’in sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

XI-VİZE İŞLEMLERİ
Satın alınan hizmete, VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. İş bu maddelerin konusu, Boyacıoğlu Turizm ile yurtdışı turuna katılacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini Boyacıoğlu Turizm’in üstlenmesini talep etmesi nedeniyle, Boyacıoğlu Turizm’in çalıştığı yetkili acente tarafından tüketiciye verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

A-VİZE EVRAKLARININ TESLİMİ:
Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 20 gün önce müşteri tarafından Boyacıoğlu Turizm’e ve Boyacıoğlu Turizm’in talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin başlangıç tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur.

B-VİZE İŞLEMLERİNİN TAKİBİNDE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:
1A-Tüketicinin Boyacıoğlu Turizml veya yetkili acentasına vizesi olmayan pasaport teslim etmesi durumunda;
Pasaportta daha önceden alınmış Schengen vizesinin olmaması durumunda tüketici, konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuruyu evraklarıyla beraber konsoloslukca verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa müracaat edeceğini kabul ve beyan eder.
Pasaportunda daha önceden alınmış Schengen vizesi olması durumunda; konsolosluk tarafından talep edilen evraklar ile birlikte başvurusunun yapılması için Boyacıoğlu Turizm’e veya yetkili acentasına pasaportunu belirtilen sürede teslim edeceğini ve konsolosluk tarafından görüşme talep edildiği taktirde bu görüşmeye gideceğini kabul ve beyan eder.
1B-Tüketicinin Boyacıoğlu Turizm veya yetkili acentasına pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda;
Konsolosluk tarafından tüketiciden talep edilen evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm hükümlülükler tüketiciye aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler Boyacıoğlu Turizm ve yetkili acentasının sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar iade edilemez.
1C-Tüketici, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acenta zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, Boyacıoğlu Turizm veya acentanın sorumluluğu doğmayacaktır.

2- Tüketicinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda Boyacıoğlu Turizm veya yetkili acentasının sorumluluğu olmayacaktır.
3- Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Boyacıoğlu Turizm veya yetkili acentası sorumlu olmayacaktır.
4- Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip etmek isteyen, vize hizmet bedellerini ödemeyen tüketici, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi fesh edemez, sorumluluk tüketiciye aittir.
5- Boyacıoğlu Turizm veya yetkili acentasının hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden veya vize vermemesinden Boyacıoğlu Turizm veya yetkili acentası sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler Boyacıoğlu Turizm veya yetkili acenta tarafından tüketiciye teslim edilir.

XII-SON HÜKÜMLER
İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Mesafeli sözleşmelerde ve taksitli sözleşmelerde bu konuda yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan bu sözleşme tüm ekleri ve ayrılmaz parçaları (ön bilgilendirme broşürü – ayrıntılı tur programı, kayıt formu, zorunlu seyahat sigortası) ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir.

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) nin acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, bizzat imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını kabul etmiş; sözleşme, tur programı, sigorta poliçesi, tanıtım broşürünü kendi adına sözleşmeyi imzalayan kişiden teslim almış sayılır.
1618 sayılı Seyahat Acentaları kanuna göre paket tur alan tüketicilerin zorunlu seyahat sigortası yapılmıştır.
Ödenecek toplam bedel       :
Peşinat                              :
Vade Varsa Ödeme Planı : (Yurtdışı kayıt formunda belirtilmiştir)
Ödeme şekli                       :
Sözleşmenin ayrılmaz ekleri : 1)Kayıt formu 2)Seyahat Sigortası Poliçesi 3)Detaylı Tur programı-önbilgilendirme broşürü

Tüketici   Belgeyi Tanzim ve İmza Eden                             Seyahat Acentası Memuru
Adı Soyadı  :                                                                          Adı Soyadı   :
Tarih           :                                                                           İmza           :
İmza           :                                                                           Tarih           :